สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือนปี2565

ตค2564สรุปจัดซื้อจัดจ้างรายเดือนสขร1.pdf
พย2564สรุปจัดซื้อจัดจ้างรายเดือนสขร1.pdf
ธค2564สรุปจัดซื้อจัดจ้างรายเดือนสขร1.pdf
มค2565สรุปจัดซื้อจัดจ้างรายเดือนสขร1.pdf
กพ2565สรุปจัดซื้อจัดจ้างรายเดือนสขร1.pdf
มีค2565สรุปจัดซื้อจัดจ้างรายเดือนสขร1.pdf
เมย2565สรุปจัดซื้อจัดจ้างรายเดือนสขร1.pdf
พค2565สรุปจัดซื้อจัดจ้างรายเดือนสขร1.pdf
มิย2565สรุปจัดซื้อจัดจ้างรายเดือนสขร1.pdf
กค2565สรุปจัดซื้อจัดจ้างรายเดือนสขร1.pdf
สค2565สรุปจัดซื้อจัดจ้างรายเดือนสขร1.pdf
กย2565สรุปจัดซื้อจัดจ้างรายเดือนสขร1.pdf

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือนปี2564

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือนปี2563

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือนปี2562