สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือนปี2566

             ประจำเดือน ต.ค.65                                              ประจำเดือน พ.ย.65                                                  ประจำเดือน ธ.ค.65

1ตค2565สรุปจัดซื้อจัดจ้างรายเดือนสขร1.pdf
2พย2565สรุปจัดซื้อจัดจ้างรายเดือนสขร1.pdf
3ธค2565สรุปจัดซื้อจัดจ้างรายเดือนสขร1.pdf

             ประจำเดือน .ค.66                                              ประจำเดือน ก.พ.66                                                   ประจำเดือน มี.ค.66

4มค2566สรุปจัดซื้อจัดจ้างรายเดือนสขร1.pdf
5กพ2566สรุปจัดซื้อจัดจ้างรายเดือนสขร1.pdf
6มีค2566สรุปจัดซื้อจัดจ้างรายเดือนสขร1.pdf

             ประจำเดือน เม.ย.66                                              ประจำเดือน พ.ค.66                                                   ประจำเดือน มิ.ย.66

7เมย2566สรุปจัดซื้อจัดจ้างรายเดือนสขร1.pdf
8พค2566สรุปจัดซื้อจัดจ้างรายเดือนสขร1.pdf
9มิย2566สรุปจัดซื้อจัดจ้างรายเดือนสขร1.pdf

              ประจำเดือน ก.ค.66                                              ประจำเดือน .ค.66                                                   ประจำเดือน .ย.66

10กค2566สรุปจัดซื้อจัดจ้างรายเดือนสขร1.pdf

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือนปี2565

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือนปี2564

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือนปี2563

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือนปี2562