มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศมาตรการ.pdf

ปี2562

ประกาศมาตรการความโปร่งใสปี64.pdf

ปี2564