นายวิทยา ยางสุด

ผอ.สพป.สิงห์บุรี

นางเกตุชญา วงษ์เพิก

รองผอ.สพป.สิงห์บุรี

นางสายรุ้ง ชื่นชม

ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

ฝ่ายพัสดุ

นายมานัส นกสี

เจ้าพนักงานพัสดุอาวุโส

นางสาวนภัค คงสมบูรณ์

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

ฝ่ายการเงิน

นางจารุชา มากพงษ์

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ชำนาญงาน

นางสาวณัฐนรี ฉัตรแก้ว

นักวิชาการเงินและบัญชี

ฝ่ายบัญชี

นางนฤมล ฉันทพิชญานันท์

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ