นายวิทยา ยางสุด

ผอ.สพป.สิงห์บุรี

นางสาวกุลธิดา  อ่อนมี

รองผอ.สพป.สิงห์บุรี

นางสายรุ้ง  ชื่นชม

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

ฝ่ายพัสดุ

นางสาวนภัค คงสมบูรณ์

นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ

นางสาวสุพรรษา กล่ำเข็ม

เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน

ดูแลโรงเรียนขนาดเล็ก

ฝ่ายการเงิน

นายกฤษดา  ดอกพุฒ

นักวิชาการเงินและบัญชี

ชำนาญการพิเศษ

นางสาวกาญจนา พูลพังงา

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางจารุชา  มากพงษ์

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ชำนาญงาน

นางสาวณัฐนรี  ฉัตรแก้ว

นักวิชาการเงินและบัญชี

ฝ่ายบัญชี

นางนฤมล  ฉันทพิชญานันท์

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ