โครงสร้างกลุ่ม

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

นายพิเชฐร์ วันทอง

ผอ.สพป.สิงห์บุรี

นายนิวัต เชื้อนาค

รองผอ.สพป.สิงห์บุรี

นางจุฑาทิพย์ ด่านสกุลเจริญ

ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

ฝ่ายพัสดุ

นายมานัส นกสี

เจ้าพนักงานพัสดุ อาวุโส

นางสาวนภัค คงสมบูรณ์

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

ฝ่ายการเงิน

นางฉวีวรรณ โจทย์จันทร์

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

นางจารุชา มากพงษ์

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

นางสาวณัฐนรี ฉัตรแก้ว

พนักงานการเงินและบัญชี

นางสาวสุนิสา หน่ายอินทร์

พนักงานการเงินและบัญชี

ฝ่ายบัญชี

นางนฤมล ฉันทพิชญานันท์

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ