นายวิทยา ยางสุด

ผอ.สพป.สิงห์บุรี

นางเกตุชญา วงษ์เพิก

รองผอ.สพป.สิงห์บุรี

นางจุฑาทิพย์ ด่านสกุลเจริญ

ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

ฝ่ายพัสดุ

นายมานัส นกสี

เจ้าพนักงานพัสดุอาวุโส

นางสาวนภัค คงสมบูรณ์

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

ฝ่ายการเงิน

นางฉวีวรรณ โจทย์จันทร์

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

นางสายรุ้ง ชื่นชม

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางจารุชา มากพงษ์

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ชำนาญงาน

นางสาวณัฐนรี ฉัตรแก้ว

พนักงานการเงินและบัญชี

ฝ่ายบัญชี

นางนฤมล ฉันทพิชญานันท์

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ