กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

กฏกระทรวง12560.pdf
กฏกระทรวง22560.pdf
กฏกระทรวง32560.pdf
กฏกระทรวง42560.pdf
กฏกระทรวง52560.pdf
กฏกระทรวง62560.pdf
กฏกระทรวง72560.pdf
พรบจัดซื้อจัดจ้าง2560.pdf
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจ.pdf
ระเบียบฉบับที่2(12พค2564).PDF